Protokoły Rady Nadzorczej:

Protokół Nr 7

z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
w dniu 08.07.2020 r.


Obecni:
Marek Radwański
Dariusz Kowalski
Elżbieta Stefaniak
Halina Gościewska
Maria Błaszczak
Aleksandra Lewandowska
Aleksandra Szymanowska
Zarząd:
Piotr Konik
Michał Szuster

Proponowany porządek obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 08.06.2020 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.
3. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu w sprawie ustalenia zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
4. Omówienie wniosków ze spotkania Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w sprawie Strategii energetycznej dla kotłowni węglowej w Luboniu.
5. Sprawy wniesione.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu sierpniu br. nie odbędzie się. ]

Uwaga formalna dotycząca posiedzenia Prezydium i Rady Nadzorczej:
W nawiązaniu do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10.06.2020 r, w którym Mecenas Marcin Świderski stwierdził upływ kadencji obecnej Rady Nadzorczej od dnia 12.06. br. – w związku z nowelizacją ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) – kadencja Rady Nadzorczej została przywrócona. Mówi o tym art. 78 ustawy z dnia 23.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, który wprowadza nowy art. 90a w ustawie z dnia 31.03.2020 r.: „Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.” W związku z powyższym kadencja obecnej Rady Nadzorczej zostaje przedłużona do dnia zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, którego data na chwilę obecną nie jest określona. Takie stanowisko potwierdzone jest również przez - załączone do niniejszego protokołu - opinie Związku Rewizyjnego SM RP oraz prawnika Piotra Pałkę z Kancelarii Derc Pałka.

Archiwum protokołów


Godziny otwarcia:

Spóldzielni mieszkaniowej
Pon 8:00 - 17:00
Wt - Czw 7:00 - 15:00
Pt 7:00 - 14:00
Kasy
Pon 10:00 - 16:00
Wt - Czw 10:00 - 14:00
Pt 10:00 - 13:00